„Rozjedu to!“

Děti a mladí lidé vyrůstající v dětských domovech potřebují ke spokojenému a úspěšnému dospělému životu mnohem silnější motivaci a uspokojení všech svých potřeb, zejména sebeuvědomění a sebeúcty. Právě v tomto ohledu mají oproti svým vrstevníkům z klasických rodin jistou nevýhodu. Proto se program Rozjedu to! zaměřuje především na vzdělávání a rozvoj dětí a poté na oblast pochopení vazeb v jejich biologické rodině.

Cíle programu

VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast vzdělávání je velmi důležitá pro úspěšný a spokojený dospělý život. Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci vyrůstající v biologických rodinách. Cílem této části programu je účinně motivovat děti ve věku 6 - 26 let umístěné v dětských domovech ke vzdělávání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Intenzivnější podpora nejen formou doučování, ale také například v podobě profesní diagnostiky je věnována těm, kteří se připravují na výběr oboru následného studia a na přijímací zkoušky na SOU nebo SŠ. S dětmi se pracuje individuálně na základě nastavených plánů.

KONTAKT S BIOLOGICKOU RODINOU

Ať jsou vztahy v biologické rodině jakékoli, dítě by mělo vědět, kam patří a v rámci systematické práce třeba také pochopit rodinné vzorce a složitosti či některá rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v ukotvení dítěte a v budování jeho zdravé sebehodnoty a náhledu na život. Součástí je i podpora kontaktu dětí s jejich rodinou a vzdělávání pracovníků dětských domovů. Cílová skupina jsou děti a mladí lidé v dětských domovech ve věku 3 – 26 let.

Realizace programu

Program byl zahájen v prosinci roku 2013 a je realizován ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a společností ŠKODA AUTO a.s., která si vzala za své téma podpory potenciálu a vzdělávání znevýhodněných dětí. Začátkem roku 2021 byl program nově obohacen o další pilíř, kterým je podpora kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou.

Zapojené Dětské domovy:

Do projektu je zapojeno 7 dětských domovů:

 • Dětský domov Nymburk
 • Dětský domov Krnsko
 • Dětský domov se školou Býchory
 • Dětský domov Mladá Boleslav
 • Dětský domov Potštejn
 • Dětský domov Holice
 • Dětský domov Vrchlabí

Dětem jsou ve spolupráci s klíčovými pracovníky v jednotlivých domovech vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, a to zejména pomocí pravidelného doučování a na míru šité motivaci a podpoře. Součástí projektu není jen samotné doučování, ale také podpora talentu a zájmových činností. Projekt jako takový dále umožňuje pestřejší představení trhu práce a děti tak mají možnost v rámci exkurzí se podívat na různá pracoviště, rozbíjí se tak šablonovitý přístup k volbě povolání.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.