Formy náhradní výchovy

Náhradní výchova je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Rozlišujeme dvě formy a to náhradní rodinnou péči a ústavní péči.

Náhradní rodinná péče je forma péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Náhradní rodinná péče má vždy přednost před ústavní výchovou.

Ústavní péče je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Do ústavní péče mohou dítě svěřit také jeho rodiče, resp. Osoby zodpovědné za jeho výchovu. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní.

Náhradní výchova
Náhradní rodinná péče Ústavní péče
      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
Péče do jiné fyzické osoby než rodiče Kojenecké ústavy Diagnostické ústavy Klokánky Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Osvojení (adopce) Dětské domovy pro děti do 3 let Dětské domovy Dětská centra  
Poručenství s péčí   Dětské domovy se školou    
Pěstounská péče   Výchovné ústavy    
  spadají pod Ministerstvo zdravotnictví spadají pod Ministerstvo školství   spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí

FORMY ÚSTAVNÍ PÉČE ( výchova v zařízeních)

Nejčastějším důvodem pro nařízení ústavní výchovy je vedle výchovných problémů také nevyhovující sociální situace rodiny. V ČR stále chybí dostatečná siť podpůrných nástrojů a služeb, které by ohroženým rodinám pomohly překonat obtížnou situaci a zabránily by odebrání dítěte z rodiny.

 • Kojenecké ústavy a domovy pro děti do třech let věku
  Jedná se o zdravotnická zařízení léčebně preventivní, která poskytují péči ústavní a výchovnou péči dětem ve věku do tří let. Tato zařízení spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví.
 • Diagnostické ústavy
  Do diagnostických ústavů jsou umístěny děti po nařízení ústavní výchovy za účelem komplexního vyšetření. Diagnostický ústav pak děti, na základě komplexního vyšetření zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení, umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Pobyt v ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
 • Dětský domov
  Úkolem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání nejvýše do 26 let. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.
 • Dětský domov se školou
  Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, vyžadující pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči nebo mající nařízenou ochrannou výchovu. Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení. Úkolem je zajistit souběžně výchovně vzdělávací cíle s doprovodnou léčebnou péčí, která by měla zamezit další prohloubení již vzniklých poruch chování. Do dětského domova se školou se umísťují děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky.
 • Výchovný ústav
  Výchovný ústav poskytuje péči dětem starším 15 let , kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Jedná se o děti s poruchami chování a emocí. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu a v jehož chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou.
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
  Poskytování sociální služby dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a odbornou péči jiné fyzické osoby.
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují možnost rychlého umístění dětí v případě krize. Dítě je svěřováno soudem nebo rodičem do péče zařízení nikoliv fyzické osobě, tak jako je tomu u náhradní rodinné péče. Nejčastěji se jedná o tzv. Klokánky či Dětská centra rozmístěné po celém území České republiky. Tato zařízení nespadají pod žádný rezort a nevztahuje se na ně zákon o výkonu ústavní výchovy. Financování je řešeno ze systému dávek státní sociální podpory.

FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (výchova v náhradní rodině)

Náhradní rodinná péče je forma péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

 • Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby
  Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, podmínkou je, aby tato osoba s tímto souhlasila a poskytovala záruku zdárné výchovy dítěte. Pří výběru vhodné osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému dítěte, ale může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký, k němuž má dítě vytvořený citový vztah. Dítě může být svěřeno také do společné výchovy manželů. Rozsah rodičovské odpovědnosti je vymezen soudem, stejně tak soud vždy vymezí osobám, kterým dítě do výchovy svěřuje, rozsah jejich práv a povinností vůči dítěti.
 • Osvojení (adopce)
  Je nejvyšší formou náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě. Mezi osvojiteli a osvojeným dítětem vzniká příbuzenský vztah stejný jako mezi rodiči a dětmi. Osvojitelé získávají stejná práva a povinnosti, jako by byli biologickými rodiče dítěte. Příbuzenské vztahy mezi dítětem a jeho původní rodinou zanikají, dítě získává novou rodinu.
 • Pěstounská péče
  Je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje přiměřené hmotné zabezpečení dítěte i odměnu těm, kteří se ho ujali. Rodičům dítěte zůstává zachována rodičovská zodpovědnost (práva a povinnosti vůči dítěti v určitém rozsahu). Pěstounům je rozsah jejich práv a povinností vymezen soudním rozhodnutím. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte. V některých případech může být dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou zařazeny do evidence osob (osoby v evidenci) vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu a to na:
  • dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
  • dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením,
  • dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení.
 • Poručenství s péčí
  Je způsob ochrany nezletilého dítěte v době, kdy nemá plnou způsobilost k právním úkonům s ohledem na svůj věk. Poručník dítě vychovává, zastupuje, spravuje jeho majetek místo rodičů. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, kdy rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Péče poručníka je pod pravidelným dohledem soudu. Mezi poručníkem a dítětem nevzniká takový vztah jako mezi rodičem a dítětem.

Další formou pomoci dětem žijícím v ústavní péči, která není považována za formu náhradní rodinné péče, je tzv. „hostitelská péče“. Tato forma pomoci je vhodná především pro děti, které dlouhodobě žijí v ústav¬ní péči. Jsou to děti převážně starší, děti s různými výchovnými nebo zdravotní¬mi problémy, děti odlišného etnika, sourozenecké skupiny apod.

Více na www.adopce.com. Výzkumy potvrzují, že pokud se biologičtí rodiče nemohou z o své dítě starat, náhradní rodinná výchova je ve všech směrech vhodnější alternativou než ústavní péče.

Vytváří pro dítě po všech stránkách lepší předpoklady pro zdravý a bezpečný život v podněcujícím prostředí.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.